HOMECÂȘTIGĂTORICONTACT

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
Fanta #WhatTheFanta în Carrefour – Aplicație Experiențială
"Încearcă și ghicește noua aromă Fanta!"

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1.
Campania publicitara Fanta #WhatTheFanta – Aplicație Experiențială "Încearcă și ghicește noua aromă Fanta!" (“Campania”) este organizata si desfășurata de către S.C. Coca-Cola HBC Romania S.R.L. (denumita in continuare "Organizatorul"), o societate comerciala din Romania, cu sediul social in Voluntari, Șoseaua București Nord nr. 10, Clădirea O23, etajul 1, Jud. Ilfov, 077190, Romania, înregistrata la Registrul Comerțului sub numărul J23/2300/2009, având Codul Unic de Înregistrare RO 474152.
1.2.
Participanții la Campanie sunt obligați sa respecte termenii si condițiile prezentului regulament oficial al Campaniei (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).
1.3.
Regulamentul Oficial este întocmit si va fi făcut public conform legislației aplicabile in Romania, pe website-ul www.fantasprite.ro/regulament. De asemenea Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricărui consumator (i) in baza unui apel telefonic gratuit la Infoline 0800.080.800, intre orele 09.00 - 18.00, de luni pana vineri, exclusiv sărbătorile legale, pe întreaga durata a Campaniei, (ii) prin e-mail la contact@fantasprite.ro, sau (iii) poate fi obținut prin trimiterea unei solicitări scrise prin posta, in atenția Organizatorului, la sediul social al acestuia menționat la punctul 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfășurare a Campaniei.
1.4.
Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări sa intre in vigoare numai după anunțarea in mod public a modificărilor respective, prin intermediul acelorași canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost făcut public anterior.
1.5.
Redactarea si Autentificarea Regulamentului Oficial, mecanismul Campaniei, baza de date aferenta derulării Campaniei si managementul câștigătorilor vor fi implementate, realizate si operate prin intermediul SYSCOM DIGITAL S.R.L. cu sediul in București, strada Carol Knappe, nr. 41, înregistrata la Registrul Comerțului cu nr. J40/9256/2009, Cod unic de înregistrare RO25946293, numărul de operator de date cu caracter personal 12320, denumita in continuare “Agenția Digitala”.

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1.
2.1. Campania este organizata si se desfășoară in Carrefour Colosseum Hypermarket, cu adresa: Șoseaua Chitilei, Nr. 284, Sector 1, București, Magazin operat de către Carrefour Romania cu sediul social în strada Gara Herăstrău 4C, Sector 2, București, România, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/7766/2007, Cod Unic de Înregistrare RO 11588780 la nivel național, denumit in continuare „Magazin Participant”.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1.
Campania se va desfășura in perioada: 28.04.2022 – 11.05.2022, in intervalul orar de funcționare al Magazinului Participant (denumita in continuare “Perioada Campaniei”).
3.2.
Campania se va desfășura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
3.3.
Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunța acest lucru public.

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PROMOTIONALE (MARCI SI AMBALAJE PARTICIPANTE)

4.1.
Mărcile si ambalajele participante la Campanie vor fi denumite in continuare “Produse Participante”. Strict in scopul desfășurării acestei campanii, Produsele Participante sunt produsele Fanta in orice aroma sau tip de ambalaj comercializate de Organizator:
4.2.
Orice alte produse comercializate de Organizator, altele decât cele menționate la Art. 4.1. nu pot fi utilizate de consumatori pentru înscrierea in prezenta Campanie.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1.
Campania este deschisa participării persoanelor fizice cu vârsta de peste 18 ani, împliniți la data începerii Campaniei, cetățeni romani sau cetățeni străini, rezidenți in Romania, sau cu domiciliul sau reședința, chiar temporara, in Romania (denumiți in continuare “Participanți”). Toate condițiile enumerate trebuie îndeplinite la data începerii Campaniei.
5.2.
La aceasta Campanie nu au drept de participare următoarele persoane:
a. prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajații) Organizatorului;
b. prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajații) SC Coca-Cola Romania SRL;
c. prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajații) The Coca-Cola Company;
d. prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajații) Agenției Digitale;
e. prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajații) Magazinului Participant;
f. prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajații) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locația Organizatorului in care sunt alocați acești prepuși;
g. prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajații) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care prestează aceste servicii in interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor, si al oricăror imobile/locații in cadrul cărora Organizatorul își desfășoară activitatea. Se aplica prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajații acestor prestatori o desfășoară, sau de timpul pe care îl petrec in imobilele/locațiile in cadrul cărora Organizatorul își desfășoară activitatea;
h. membrii familiilor prepușilor menționați la punctele a. – g. de mai sus (însemnând copii, părinți, soț/soție, frate/sora);
i. persoanele a căror vârsta este mai mica de 18 ani împliniți la data începerii Campaniei. Organizatorul își rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni înscrierea in Campanie a persoanelor cu vârsta minima acceptata conform prezentului Regulament.

SECTIUNEA 6. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA.

6.1.
In cadrul Campaniei se vor acorda următoarele premii:
Denumire premiuCantitate premiiValoare individuala premiu, TVA inclusValoare totala premii, TVA inclus
Set Tricou portocaliu + Set de markere Single Jersey, 100 % bumbac de 150gr Set markere pentru textile CENTROPEN 2739, 6 culori/set (galben, roșu, verde, albastru, maro, negru)5059,52975,00
Joc de cărți Cluedo10035,73570,00
Pachet Combo
Fanta #WhatTheFanta 500 ml+ Chio Chips sare 20 gr
10003,63600
10.145,00
6.2.
Valoarea brută comerciala totală a premiilor oferite în cadrul prezentei Campanii este de 10.145,00 lei inclusiv TVA.
6.3.
Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea acestora în bani; in cazul refuzului unui câștigător de a beneficia de premiul câștigat, așa cum este acesta descris în Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI.

In vederea activării speciale detaliata in prezentul Regulament, in Magazinul Participant se va instala un dispozitiv digital fizic, denumit totem digital, echipat cu ecran tactil prin intermediul căruia Participanții pot interacționa, accesând aplicația virtuala disponibila pe dispozitiv si pot câștiga premii instant.

7.1.
Pentru a participa la Campanie, Participanții trebuie să:
a. îndeplinească condițiile de participare stipulate in secțiunea 5 a prezentului Regulament Oficial;
b. acceseze și să se înscrie prin aplicația virtuala disponibila pe totemul digital instalat in magazin si sa răspundă la un set de 3 întrebări de cunoștințe generale, fiecare cu 3 variante de răspuns;
c. sa achiziționeze din Magazinul Carrefour participant minim 1 (un) Produs Participant si sa încarce poza bonului pentru revendicare; poza bonului fiscal va fi verificata si trebuie sa ateste achiziția a minim un Produs Participant descris in art. 4.1, iar data achiziției trebuie sa fie aceeași cu data câștigului; in urma pre validării, Participantul va primi un cod unic in baza căruia poate revendica premiul de la Automatul de Premii;
d. sa revendice premiul de la Automatul De Premii prezent in zona Serviciu Clienți in baza numărului de telefon si a codului unic primit in pasul anterior;
7.2.
Înscrierea se realizează in aplicația virtuala disponibila pe totemul digital instalat in magazin după cum urmează:
a. Participantul accesează aplicația virtuala disponibila pe totemul digital instalat in magazin in perioada de desfășurare a campanei;
b. Participantul completează câmpurile pentru înscriere, după cum urmează:
i. Bifa obligatorie ca are vârsta peste 18 ani;
ii. Bifa obligatorie pentru confirmarea citirii si acceptării Regulamentului Oficial si privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul Campaniei;
iii. Câmpul obligatoriu corespunzător numărului de telefon mobil al Participantului;
iv. Participantul acționează butonul de începere;
c.Participantul parcurge aplicația virtuala disponibila pe totemul digital instalat fizic in magazin si la finalizarea acesteia afla pe loc daca este câștigător si care este premiul câștigat;
Alte detalii despre mecanism
7.3.
Pana la validarea finala, un Participant ce a fost desemnat câștigător va fi numit "potențial câștigător" si trebuie sa îndeplinească procedura de validare descrisa in prezentul Regulament Oficial pentru a fi declarat câștigător final si implicit pentru a intra in posesia premiului.
7.4.
Necompletarea oricăruia dintre câmpurile obligatorii duce la imposibilitatea efectuării înscrierii in Campanie. Completarea incorectă a numărului de telefon poate conduce la imposibilitatea validării premiului astfel, in acest caz, Organizatorul își rezerva dreptul de a invalida câștigătorul si de a nu preda premiul respectiv Participantului.
7.5.
Având in vedere ca numărul de telefon mobil reprezintă elementul de identificare a Participanților pe Perioada Campaniei, un Participant identificat cu același număr de telefon mobil se poate juca de maximum 2 ori într-o zi.
7.6.
Un Participant are dreptul sa câștige maxim 3 (trei) premii pe întreaga durata a Campaniei, cate unul din fiecare categorie.
7.7.
Organizatorul își rezerva dreptul de a investiga si a interpreta înscrierile in Campanie;orice neregula ce poate fi clasificata ca încercare de fraudare se soldează cu blocarea si eliminarea definitiva a Participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunțe aceasta decizie.
Procedura pentru validarea câștigătorilor si predarea premiilor:

Desemnarea câștigătorilor:
7.8.
Premiile se câștiga aleatoriu in funcție de momente orare aleatorii preprogramate in mecanism pentru fiecare zi de Campanie.
7.9.
Pana la validarea finala, un Participant ce a fost desemnat drept câștigător va fi numit "potențial câștigător" si trebuie sa îndeplinească următoarele condiții pentru a fi declarat câștigător final:
a. Revendicarea premiilor:
i.i După finalizarea cu succes a etapelor aplicației, in caz de câștig, participanții sunt informați ca au câștigat unul dintre premiile Campaniei;
i.ii Participantului ii este transmis un SMS pentru a accesa linkul de revendicare si de a încărca poza bonului fiscal, in baza căruia, după pre validare, va primi codul său unic pentru Automatul de Premii.
i.iii Prin link-ul de revendicare descris mai sus, in scopul pre validării electronice, potențialului câștigător ii sunt solicitate:
a. O poza a bonului fiscal ce atesta achiziția a minim un Produs Participant descris in art. 4.1; Data achiziției trebuie sa fie aceeași cu data câștigului;
b. Sa comunice următoarele date personale: nume si prenume;
b. Prevalidarea:
i.i Prevalidarea sau invalidarea câștigătorilor se realizează in timp real de un software automatizat.
i.ii Participanții sunt responsabili pentru calitatea imaginilor bonurilor fiscale încărcate in procesul de prevalidare. Imaginile cu bonurile fiscale emise de către Magazinul Participant si înscrise de Participanți trebuie sa fie integrale, sa conțină in mod clar, numele magazinului, denumirea Produselor Participante, numărul bonului fiscal, data si ora achiziției.
i.iii Data achiziției trebuie sa fie aceeași cu data câștigului;
i.iv In cazul in care bonurile fiscale nu conțin denumirea Produselor Participante si/sau nici o alta data solicitata prin prezentul Regulament, acestea nu vor fi luate in considerare de către Organizator si prin urmare premiile respective nu vor putea fi acordate.
i.v In cazul in care sistemul automatizat nu poate identifica denumirea Produselor Participante si/sau nicio alta data de pe bonul fiscal solicitata prin prezentul regulament, Participantul va fi prevalidat de către echipa Agenției Digitale.
i.vi La finalul etapei de prevalidare, daca toate cerințele au fost respectate de către potențialul câștigător, premiul este validat si câștigătorul intra in posesia premiului.
i.vii Toate premiile se pot ridica pe loc din Magazinul Participant, după linia caselor de marcat, de la Automatul de Premii, in baza unui cod unic ce confirma validarea premiului. Termenul maxim pentru ridicarea premiului de la Automatul de Premii din Magazinul Participant este de 24 de ore, in caz contrar premiul va fi invalidat.
i.viii Organizatorul își rezerva dreptul de a verifica eligibilitatea bonului fiscal direct in Magazinul Participant care a emis bonul fiscal, fără implicarea directa a Participantului potențial câștigător. În cazul în care, în urma verificării, se constata ca bonul fiscal nu exista sau nu corespunde in întregime cu cel eliberat de Magazinul Participant respectiv, potențialul câștigător va fi invalidat si pierde dreptul de acordare a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului
c. Livrarea premiilor:
se face prin Automatul de Premii din Magazinul Participant in maxim 24 ore de la data si ora prevalidarii/validării premiului, respectiv din momentul primirii codului unic .

SECTIUNEA 8. ERORI, BONURI FISCALE NECORESPUNZATOARE

8.1.
Înscrierile in Campanie sau revendicările făcute pe baza unor bonuri fiscale care fac parte din alte campanii, sau sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care conțin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzând, fără limitare la, orice alt tip de modificări ale bonurilor fiscale sau ale elementelor componente datorate manevrării acestora, precum si mesajele ce au fost transmise prin formular electronic in afara Perioadei Campaniei vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.
8.2.
The Coca-Cola Company, Organizatorul, Agenția Digitala si Magazinul Participant sau afiliații acestora nu vor fi răspunzători pentru erori de imprimare sau alte erori privind bonurile fiscale precum si pentru elemente componente necorespunzătoare.

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII

9.1.
Organizatorul si societățile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii nu își asuma nicio răspundere si nu vor fi parte in litigiile referitoare la disputarea dreptului de proprietate asupra bonurilor fiscale câștigătoare aferente Produselor Participante. Existenta vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale nu va influenta acordarea premiului de către Organizator Participantului care a revendicat premiul in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial si care a respectat procedurile de revendicare a premiilor prevăzute de prezentul Regulament Oficial.
9.2.
Prin participarea la Campanie, toți Participanții si eventualii câștigători sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerințelor si condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personala si exclusiva a Participanților si eventualilor câștigători.
9.3.
Organizatorul si societățile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii nu au nicio obligație de a întreține corespondenta cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor, sau după termenul de revendicare a premiilor, prevăzut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
● Organizatorul Campaniei si societățile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii nu își asuma răspunderea, incluzând dar fără a se limita la, pentru:
● Numerele de bonuri fiscale înscrise in afara perioadei de desfășurare a Campaniei;
● Mesajele ce conțin datele incomplete, inexacte sau incorecte, trimise prin formularul de înscriere;
● Eventualele situații ce pot deriva din încercările de înscriere in prezenta Campanie cu numere de bonuri fiscale din alte campanii anterioare si/sau in desfășurare;
● Pierderile sau întârzierile înscrierilor online, generate de defecțiuni tehnice independent de voința Organizatorului;
● Derularea activităților de mentenanța ce nu pot fi amânate, desfășurate de către operatorii serviciilor de internet cat si a serverelor ce găzduiesc WEBSITE-ul, cat si alte servicii de care funcționalitatea WEBSITE-ului este dependenta si nu poate funcționa, daca prin aceasta, WEBSITE-ul Campaniei nu poate fi accesat in vederea efectuării înscrierilor in Campanie.
● Situațiile in care numărul de telefon de pe care este înregistrata înscrierea nu poate fi identificat (număr incorect, numărul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire, etc), si ca atare Organizatorul nu va putea contacta Participantul la Campanie.
● Situațiile in care numărul de telefon furnizat de Participant nu poate fi apelat in timpul precizat, conform condițiilor din prezentul Regulament Oficial, din orice motive independente de voința Organizatorului;
● Situațiile in care mai multe persoane revendica același număr de bon fiscal care a stat la baza alocării unui premiu. In aceste cazuri va fi validat câștigător acel Participant care face dovada cumulativa ca:
a) deține bonul fiscal in original, conținând numărul care a stat la baza alocării premiului;
si
b) este titularul numărului/cartelei preplătite/abonamentului de telefonie mobila utilizat la înscrierea in Campanie;
● Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon folosite la înscriere;
● Pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei/ consumatorului care dorește sa se înscrie in Campanie, sau cele cauzate de rețelele de telefonie mobila;
● Întreruperile /disfuncționalitățile neanunțate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens;
● Situațiile in care consumatorii achiziționează in Perioada Campaniei oricare dintre produsele Organizatorului neparticipante la Campanie.
9.4.
Ordinea recepționarii înscrierilor este reprezentata de data calendaristica si ora (minute, secunde) serverului care recepționează aceste mesaje, indiferent de data si ora trimiterii mesajelor/înscrierilor.
9.5.
Participanții vor suporta costurile de folosire a Internetului.
9.6.
Organizatorul își rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfășoară înscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, înscrierile respective vor fi anulate.
9.7.
Organizatorul își rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei.
9.8.
Prin participarea la Campanie, Participantul si reprezentantul legal al acestuia (daca e cazul) declara pe propria răspundere ca a luat la cunoștința, si este de acord cu, următoarele:
a. Participantul si, după caz, reprezentantul legal al acestuia este/sunt singurul(ii) răspunzător(i) pentru orice declarație neconforma cu realitatea;
b. Participantul si, după caz, reprezentantul legal al acestuia declara ca Participantul nu suferă de afecțiuni fizice sau psihice care sa facă imposibila utilizarea premiilor;
c. Participantul si, după caz, reprezentantul legal al acestuia, este conștient de condițiile normale de utilizare a premiilor si Participantul poate face uz de acestea fără a constitui o amenințare la adresa sănătății si integrității sale corporale, si/sau a celor din jur;
d. Participantul si, după caz, reprezentantul legal al acestuia este de acord cu prelucrarea datelor personale ale Participantului si, după caz, ale reprezentantului legal al acestuia, in condițiile si in scopul declarat prin acest Regulament Oficial.
9.9.
Organizatorul si societățile comerciale implicate in Campanie:
a. nu sunt răspunzători pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garanție de utilizare pentru acestea;
b. nu sunt răspunzători pentru deteriorarea, dispariția sau sustragerea premiilor după momentul preluării lor de către câștigător;
c. sunt exonerați de către câștigători, acordul de voința al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câștigători in legătura cu premiile, ulterior momentului preluării acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând, dar fără a se limita la, vătămări corporale si/sau vătămări ale sănătății, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor;
d. nu sunt răspunzători de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către câștigători unor terți in legătura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

10.1.
Daca este cazul, Agenția Digitala va calcula si va achita la bugetul de stat impozitul aferent premiilor acordate, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Documentele suport (facturile de achiziție a premiilor, lista câștigătorilor, dovada plații impozitului, alte documente, după caz) vor fi puse la dispoziția Organizatorului. Orice alte taxe sau cheltuieli sunt in sarcina Participanților.

SECTIUNEA 11. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1.
Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societățile comerciale implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv, în mod special, prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”).
11.2.
Organizatorul este operatorul datelor cu caracter personal. Agenția Digitală a fost desemnată de Organizator să prelucreze datele cu caracter personal în contextul organizării și desfășurării Campaniei, în calitate de persoană împuternicită.
Categoriile de persoane vizate
Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale următoarelor categorii de persoane vizate:
a) Participanții;
Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrării a fost adăugat între paranteze atunci când se detaliază scopul prelucrării datelor cu caracter personal: consimțământ în conformitate cu art. 6 (1)(a) din GDPR, obligația legală a operatorului în conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR și interese legitime în conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):
a) organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea premiilor câștigătorilor (consimțământul persoanelor vizate);
b) plata impozitelor și a contribuțiilor relevante și raportarea către autoritățile publice competente, publicarea numelui câștigătorilor și a premiilor acordate (obligația legală a Organizatorului);
c) soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea premiilor; punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărarea în instanță și/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora; de asemenea, atunci când înregistra convorbirile telefonice. Înregistrarea convorbirilor ajută Organizatorul să gestioneze activitatea sa internă în departamentul relevant. De asemenea, aceste înregistrări pot fi folosite pentru a verifica modul în care au fost soluționate cererile adresate de petenți sau în cazul unor eventuale litigii / dispute legate de modul de gestiune a activității de marketing a Organizatorului. Înregistrarea se va face doar dacă Organizatorul va avea acordul interlocutorului (interesul legitim al Organizatorului);
d) activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislație (obligația legală a Organizatorului). În cazul în care consimțământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-și retrage acest consimțământ în orice moment. Participanții care refuză să comunice sau își retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea în Campanie nu vor fi eligibili să participe și să primească premiile oferite.
Sursa și destinatarii datelor cu caracter personal. Informații pentru Participanți:
Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal pe care i le furnizează Participanții în mod direct, inclusiv prin intermediul Website-ului Campaniei.

Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal ale Participanților către:

• partenerii Organizatorului, acționând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite (cum ar fi Agenția Digitala), implicați în desfășurarea și organizarea Campaniei și acordarea premiilor, notarilor publici / avocaților desemnați să acorde asistență pentru organizarea și desfășurarea Campaniei;
• furnizori ai serviciilor aferente activităților de marketing - agenții de marketing, societăți de furnizare a serviciilor de e-mail marketing;
• furnizori de servicii de curierat, telefonie mobilă;
• furnizorii de servicii de dezvoltare și mentenanță a paginilor web (cum ar fi Agenția);
• furnizorii de servici de hosting web și centre de date etc.;
• autorități publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societăți din grupul The Coca-Cola Company, dacă dezvăluirea are la bază un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sau interesul legitim).
Transferul datelor cu caracter personal
Nu se vor transfera datele cu caracter personal ale Participanților decât în state aparținând Spațiului Economic European (SEE).
Durata de păstrare a datelor
Datele cu caracter personal sunt păstrate cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.
Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia, plus o perioadă suplimentară de minim 60 zile. Cu privire la datele câștigătorilor pentru care Organizatorul are diverse obligații de raportare și plată a taxelor și impozitelor, acestea vor fi păstrate pentru întreaga perioadă de arhivare conform regulilor financiar contabile, de minim 6 ani.
Drepturile persoanelor vizate
Conform legii, persoanele vizate beneficiază de o serie de drepturi, în calitate de persoană vizată. Începând cu data intrării în vigoare a GDPR, beneficiază de următoarele drepturi:
a) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obține de la Operator confirmarea că prelucrează datele lor cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept le permite să obțină gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contracost, orice copii suplimentare;
b) Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datele care sunt incomplete;
c) Dreptul la ștergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:
● acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și sunt prelucrate;
● si-au retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Organizatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
● datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
● datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante.
d) Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, prelucrate pe bază de consimțământ. De asemenea se pot opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al operatorului, din motive care țin de situația dvs. specifică.
e) Restricționare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații:
● în cazul în care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care permite Organizatorului să verifice exactitatea datelor în cauză;
● în cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
● în cazul în care Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicita pentru o acțiune în instanță;
● în cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată.
f) Dreptul la portabilitate: în măsura în care Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul să solicite Organizatorului să furnizeze datele lor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat (spre exemplu în format CSV). Dacă persoanele vizate solicita acest lucru, Organizatorul poate să transmită datele cu caracter personal ale acestora unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctele a)-f) de mai sus, persoanele vizate pot trimite o solicitare prin accesarea linkului de mai jos:
https://app-eu.onetrust.com/app/#/webform
/ba604120-1c2e-461d-9be8-31d11aa35610.

In situația in care nu se poate trimite o solicitare prin intermediul linkului de mai sus, persoanele vizate pot contacta Organizatorul utilizând următoarele date de contact:
În atenția: Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO)
Adresa de Corespondență: Sos. București Nord nr. 10, Clădirea O23, Global City Business Park, Voluntari, Ilfov (recepție parter Coca-Cola HBC Romania SRL)
Email: DataProtectionOffice@cchellenic.com

De asemenea, persoanele vizate pot să-si exercite o serie de drepturi (cum ar fi dreptul de opoziție, de retragere a consimțământului) pentru prelucrările efectuate prin Website utilizând setările relevante, sau folosind datele de contact / mecanismele de comunicare disponibile în Website.
g) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considera că le-au fost încălcate drepturile:
Autoritatea Națională pentru Supravegherea B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cod poștal 010336 București, Romania anspdcp@dataprotection.ro

SECTIUNEA 12. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

12.1.
Prezenta Campanie poate înceta înainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv in cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta Campanie. Încetarea Campaniei înainte de termen va fi făcută publica prin publicarea pe www.fantasprite.ro/regulament.

SECTIUNEA 13. LITIGII

13.1.
Eventualele litigii apărute intre Organizator si Participanți se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente din București.

SECTIUNEA 14. FORTA MAJORA

14.1.
Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forță majora înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, a cărui apariție îl pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si îndeplini obligațiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.
14.2.
Daca o situație de forță majora împiedica sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada in care aceasta îndeplinire va fi împiedicata sau întârziata. Daca va invoca forță majora, Organizatorul este obligat sa comunice Participanților la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majora.
14.3.
In înțelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forță majora următoarele evenimente:
- pierderea bazelor de date care conțin datele bonurilor fiscale înscrise;
- avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiilor;
- erori in tipărirea bonurilor fiscale, inclusiv produse prin eroare umana;
- tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;
- orice reglementare care poate apărea ulterior intrării in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;
14.4.
Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

SECTIUNEA 15. SESIZARI

15.1.
In vederea sesizărilor de orice natura, Participanții la Campanie pot depune reclamații in scris la adresa de e-mail Ro.Contact@cchellenic.com sau telefonic, la numărul de infoline 0800.080.800, număr gratuit disponibil de luni pana vineri intre orele 9.00 – 18.00 (cu excepția sărbătorilor legale).

SECTIUNEA 16. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

16.1.
Prin participarea la aceasta Campanie, Participanții si, după caz, reprezentanții legali ai acestora, sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si condițiilor prezentului Regulament Oficial.
16.2.
Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit pe www.fantasprite.ro/regulament, sau poate fi solicitat la Infoline 0800.080.800, număr gratuit disponibil de luni pana vineri intre orele 9.00 – 18.00 (cu excepția sărbătorilor legale), sau prin e-mail la Ro.Contact@cchellenic.com, sau poate fi obținut prin trimiterea unei solicitări scrise prin posta, in atenția Organizatorului, la sediul social al acestuia menționat la punctul 1.1. din acest Regulament Oficial.
16.3.
Numărul de telefon disponibil pentru revendicarea premiilor ce va fi comunicat exclusiv câștigătorilor aparține rețelei Digital Cable Systems. Tariful de apelare al acestui număr național este la valoarea standard naționala in funcție de rețeaua din care este apelat.
16.4.
Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de către Agenția Digitala, cu respectarea prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piața, așa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002 și a fost semnat și autentificat în prezența unui Notar Public într-un exemplar original și mai multe copii duplicat.
Coca-Cola HBC Romania S.R.L.
prin Syscom Digital